W 2017 roku odnotowano spadek zatrudnienia w administracji publicznej o 66 tys osób przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń to najważniejsze wnioski płynące z Mapy Zatrudnienia w Sektorze Publicznym 2017. Żeby uświadomić społeczeństwu skalę przerostu państwa Fundacja Republikańska postanowiła w przystępny sposób pokazać ile osób obsługuje jego działanie i jakie generuje koszty

Z analiz ekspertów fundacji wynika, że zatrudnienie w całym sektorze publicznym w 2017 roku wyniosło 1,861 mln osób, a wydatki oscylowały na poziomie 106 mld zł. W 4 z 9 działów tematycznych zanotowano spadek zatrudnienia.

78 tys. osób mniej pracuje w służbie zdrowia, co jest największym spadkiem w liczbie pracowników z całego sektora publicznego. Zmniejsza się kadra publiczna w szpitalach, zmniejsza się liczba pracowników w NFZ, zwiększa się natomiast ilość podmiotów niepublicznych w kontraktach z NFZ. Z drugiej strony, największy wzrost wydatków został odnotowany w dziale pomocy społecznej, wzrosły one o blisko 1 mld, co przekłada się na połowę z 2013 roku. Najmniej w dziale obsługi rent i emerytur, gdzie wzrost był na poziomie 201 mln zł, co stanowiło 8% wydatków poniesionych w 2013 roku.

Najwięcej wydatków, jak i zatrudnionych jest w dziale edukacji (odpowiednio 33% wszystkich wydatków oraz 31% wszystkich zatrudnionych). Blisko 23% spośród wszystkich wynagrodzeń stanowiły wydatki na administrację, w której zatrudnionych jest 22% pracowników publicznych. Z kolei najmniej wydatków jak i zatrudnionych było przy obsłudze rynku pracy (27 tys osób przy 1,1 mld zł wydatków) oraz obsłudze rent i emerytur (51 tys osób przy 2,6 mld zł wydatków).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w całym sektorze publicznym wyniosło 4744,48 zł, podczas gdy w całej gospodarce narodowej, w tym samym okresie wynosiło ono 500 zł mniej. Największe średnie miesięczne wynagrodzenia dotyczą sektora sprawiedliwości (6913 zł) i administracji (4933 tys. zł). Najmniejsze średnie miesięczne świadczenie dotyczyło obsługi rynku pracy (3504  zł) oraz sektora opieki społecznej (4254 zł)

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym 2017 pokazuje liczbę zatrudnionych oraz koszty zatrudnienia w naczelnych organach administracji publicznej, administracji samorządowej i pozostałych instytucjach państwowych. Obejmuje szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości, służbę zdrowia i pomoc społeczną. Ze względu na utajnienie danych w zestawieniu nie przedstawiono zatrudnienia w Agencji Wywiadu. Mapa nie zawiera danych o zatrudnieniu w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych.

Źródłem danych są sprawozdania RB-70, Z-06, Z-14, sprawozdania z wykonania planu NFZ, ZUS, KRUS oraz publikacje GUS i MF

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym jest projektem Fundacji Republikańskiej przygotowanym w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku przez zespół w składzie: Janek Mońka (grafika), Grzegorz Zatorski (opracowanie danych), Radosław Żydok (koordynator projektu).