Przedstawiamy Państwu Mapę Wydatków w Ochronie Zdrowia 2017

Z uwagi na złożoność zagadnienia wydatki publiczne, jak i prywatne podzieliliśmy na dwie kategorie:

Koszty bezpośrednie (ang. direct cost) określają wartość wszystkich dóbr, usług i innych zasobów zużytych w czasie realizacji danej procedury. Można wyróżnić koszty bezpośrednie medyczne (np. wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego, leków, pracę personelu medycznego, diagnostykę, pobyt w szpitalu) oraz niemedyczne (wydatki związane ze stosowaniem specjalnej diety, transportem do szpitala, opiekę nieformalną).

Koszty pośrednie (ang. indirect cost) są to koszty pośrednio związane ze stanem zdrowia które nie są wprost związane z procesem leczenia. Możemy wyróżnić koszty które są konsekwencjami chorób (np. renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe), oraz mające na celu propagowanie zdrowego trybu życia, gdyż zdrowi obywatele to obniżone przyszłe koszty leczenia zdrowotnego, (np. zajęcia sportowe dla uczniów, propagowanie sportów zimowych, program rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej).