Dyskusja o reformie finansów publicznych trwa w Polsce tak długo, że możnaby sądzić, iż trudno w niej powiedzieć cokolwiek nowego. Tymczasem o ile problemy wzrastającego zadłużenia publicznego czy rosnących zobowiązań emerytalnych są już dość dobrze naświetlone to okazuje się, że nikt nie stworzył jak dotychczas kompleksowego opracowania ilustrującego szczegółowo wszystkie wydatki sektora publicznego. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę tworząc pierwszą pełną Mapę Wydatków Państwa.

Na Mapie zostały skonsolidowane i uporządkowane wydatki:

  • budżetu państwa
  • samorządów
  • funduszy ubezpieczeń społecznych
  • funduszy celowych
  • agencji i innych instytucji publicznych

zrealizowane w 2011 roku. W zestawieniu pominięto największe transfery wewnątrz sektora publicznego oraz wydatki finansowane ze środków europejskich.

Prezentowane na Mapie dane pochodzą przede wszystkim ze “Sprawozdania z Wykonania Budżetu Państwa” za 2011 rok oraz z informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa za 2011 rok przygotowywanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wiele danych nie uwzględnionych w tych dokumentach pochodzi ze sprawozdań przygotowywanych przez wymienione na Mapie instytucje bądź też zostały uzyskane w drodze korespondencji i zapytań o informację publiczną. Źródłem danych makroekonomicznych dotyczących sektora publicznego w 2011 r. jest notyfikacja fiskalna GUS z dnia 23.04.2012 r. sporządzona zgodnie z metodologią ESA95 stosowaną przez Komisję Europejską.

Mapa Wydatków powstała w lipcu i sierpniu 2012 roku.

Opracowanie merytoryczne i produkcja – Krzysztof Bosak
Nadzór – Marcin Chludziński
Wsparcie analityczne – Marek Kudełka, Kamil Rafałkowski
Grafika – Red One Studio
Strona www – Marcel Klinowski

Mapa Wydatków jest inspirowana podobnym projektem realizowanym od 2004 roku w USA pod nazwą “Death and Taxes”.

Fundacja Republikańska dziękuje pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, a także ekonomistom, którzy służyli nam radą, za konsultacje i pomoc w zgromadzeniu i analizie danych.

Projekt został zrealizowany wyłącznie w oparciu o własne środki Fundacji Republikańskiej, pochodzące z dobrowolnych darowizn przekazywanych przez sympatyków i donatorów Fundacji.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Koliber.

Partnerem medialnym projektu jest miesięcznik “Forbes”, który w numerze wrześniowym opublikował uproszczoną wersję Mapy Wydatków.