Poniżej wyjaśniamy jakie wydatki złożyły się na wyszczególnione na Mapie Wydatków grupy:

Renty i Emerytury

Wydatki zrealizowane przez ZUS, a także KRUS oraz wydatki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony na emerytury mundurowe oraz wydatki na sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Pomoc Społeczna

Wydatki rządu i samorządów na pomoc społeczną oraz wydatki samorządów klasyfikowane jako “inne zadania polityki społecznej”, a także dotacja dla barów mlecznych i wydatki Urzędu ds. Kombatantów.

Edukacja

Ogromna większość wydatków na edukację realizowana jest przez samorządy dzięki subwencji otrzymywanej z budżetu państwa. Ponadto w tej sekcji znalazły się wydatki Ministerstwa Edukacji i wydatki innych ministerstw, którym podlegają niektóre szkoły.

Rolnictwo

Na tę grupę złożyły się wydatki Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zdrowie

Wydatki w tej grupie to pozycje pochodzące z budżetu dwóch instytucji: Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rynek Pracy

W grupie tej znalazły się wydatki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także wydatki z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego ogromna część wydatków idzie na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych.

Finanse

Obok wydatków Ministerstwa Finansów znalazły się tutaj pozycje z sekcji “Rozchody” budżetu państwa, polska składka do budżetu UE, Komisja Nadzoru Finansowego, a także – niezaliczany z reguły do sektora publicznego – Narodowy Bank Polski, zbliżony swą specyfiką do państwowego urzędu i pomniejszający kosztami swego utrzymania kwotę zysku wpłacanego do budżetu państwa. Wśród wydatków wyszczególniliśmy tutaj także transfer środków do OFE, przychylając się tym samym do stanowiska, iż otwarte fundusze emerytalne nie są częścią sektora publicznego, a więc przekazanie im pieniędzy należy traktować jako wydatek.

Infrastruktura

Pozycje z tej grupy to oczywiście wydatki Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ale także Krajowy Fundusz Drogowy (którego Minister Finansów uparcie nie zalicza do sektora publicznego) oraz duża kwota wydatków realizowanych przez samorządy na komunikację.

Utrzymanie samorządów

Wydatki klasyfikowane w rachunkowości samorządów jako wydatki na administrację samorządową.

Bezpieczeństwo i sprawiedliwość

W grupie tej znalazły się niemal wszystkie wydatki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie rozdzielonego na dwa resorty) i Ministerstwa Sprawiedliwości. Tutaj również umieściliśmy szereg niezależnych instytucji kontrolnych i organów konstytucyjnych, takich jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Obrona Narodowa

Poza Ministerstwem Obrony Narodowej uwzględniliśmy w tej grupie m.in. wydatki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Obok wydatków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i instytucji jemu podległych znalazły się tu wydatki innych ministerstw na podległe im szkoły wyższe.

Kultura i Media

W tej grupie zsumowały się wydatki samorządów na kulturę i dziedzictwo narodowe, wydatki Ministerstwa Kultury oraz wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Środowisko

Poza wydatkami Ministerstwa Środowiska znaczącą pozycją w tej grupie są wydatki samorządów związane z wywozem i składowaniem śmieci.

Sport i Turystyka

Na grupę tę składają się wydatki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wydatki samorządów na te cele.

Gospodarka

W grupie Gospodarka zebraliśmy cały szereg wydatków z różnych instytucji. Są to oczywiście Ministerstwo Gospodarki, ale także Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz takie instytucje jak np. GUS czy Agencja Rezerw Materiałowych.

Powyższym grupom przyporządkowane zostały także inne, niewymienione fundusze celowe oraz agencje i urzędy centralne.


Wszystkie Mapy można pobrać poniżej: