mapa-zatrudnienia-2013-150dpi-01

Niemal 1,927 mln osób zatrudnionych przez państwo i prawie 93 mld zł rocznie przeznaczone na wynagrodzenia i pensje znacząco odbiegające od przeciętnych w Polsce, to najważniejsze wnioski płynące z Mapy Zatrudnienia w Sektorze Publicznym 2013. Żeby uświadomić społeczeństwu skalę przerostu państwa Fundacja Republikańska postanowiła w przystępny sposób pokazać ile osób obsługuje jego działanie i jakie generuje koszty.

Z analiz ekspertów fundacji wynika, że zatrudnienie w całym sektorze publicznym wzrosło w 2013 roku o 30 356 osób, czyli około 1,6%, a wydatki na wynagrodzenia wzrosły o ponad 4,6 mld zł, czyli około 5,3%. Niemal połowa wydatków na wynagrodzenia dotyczy sektora edukacji. Prawie 25% stanowiły wydatki na wynagrodzenia w administracji. Najwięcej zatrudnionych było w edukacji (597 tys.), administracji (408 tys.) i opiece zdrowotnej (389 tys.).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w całym sektorze publicznym wyniosło 4016,97 zł, podczas gdy w sektorze prywatnym w tym samym okresie wynosiło 3 tys. 897,88 zł(GUS). Największe średnie miesięczne wynagrodzenie dotyczy sektora edukacji (6,4 tys. zł), sprawiedliwości (6 tys. zł) i administracji (4,4 tys. zł). Najmniejsze średnie miesięczne świadczenie dotyczy sektora opieki społecznej (2,9 tys. zł), rynku pracy (3,2 tys. zł) i obsługi emerytur (3,8 tys. zł). Średnio najwięcej można było zarobić w miesiącu pracując w Kancelarii Prezydenta RP (9,4 tys. zł), Naczelnym Sądzie Administracyjnym (9,2 tys. zł) i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Rozwoju Regionalnego – 7,7 tys. zł). Najmniej można było zarobić pracując w Ochotniczym Hufcu Pracy (1,5 tys. zł miesięcznie).

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym 2013 pokazuje liczbę zatrudnionych oraz koszty zatrudnienia w naczelnych organach administracji publicznej, administracji samorządowej i pozostałych instytucjach państwowych. Obejmuje szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości, służbę zdrowia i pomoc społeczną. Ze względu na utajnienie danych, w zestawieniu nie przedstawiono zatrudnienia w CBA, ABW i AW. Mapa nie zawiera danych o zatrudnieniu w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych. Źródłem danych są sprawozdania Rb-70, Z-14, sprawozdania z wykonania planu NFZ, ZUS, KRUS oraz publikacje GUS.

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym jest cyklicznym projektem Fundacji Republikańskiej przygotowanym w listopadzie 2014 roku przez zespół w składzie: Karol Jagliński, Krzysztof Brosz pod nadzorem Marcina Chludzińskiego.

Grafika: Janek Mońka (www.janekmonka.pl)

Informacji udziela:
Paweł Lewandowski
biuro.prasowe@fundacjarepublikanska.org

JPG