Przerost sektora publicznego, a w szczególności administracji jest w Polsce faktem nie negowanym przez nikogo. Jednocześnie nikt, na czele z władzą, nie zadał sobie trudu, by dokładnie opisać skalę zatrudnienia oraz koszty tego olbrzymiego aparatu. Dlatego właśnie w Fundacji Republikańskiej postanowiliśmy stworzyć Mapę Zatrudnienia w Sektorze Publicznym .

Mapa przedstawia dane z następujących działów sektora publicznego:
• Administracja
• Edukacja
• Bezpieczeństwo Publiczne
• Wymiar sprawiedliwości
• Pomoc społeczna
• Obrona narodowa
• Obsługa rent i emerytur
• Obsługa rynku pracy
W związku z powyższym w naszych analizach korzystaliśmy z następujących danych:
• Pliku źródłowego przekazanego przez Ministerstwo Finansów zbierającego dane z formularzy
rb70 na koniec roku 2012
• Pliku źródłowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów zbierającego dane ze sprawozdań rb23s (wydatki jednostek samorządu terytorialnego) na koniec roku 2012
• Pliku źródłowego udostępnionego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zbierającego dane z formularzy z14 na koniec roku 2010
• Sprawozdania rocznego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2012
• Zestawień GUS w roczniku statystycznym i małym roczniku statystycznym oraz w banku danych lokalnych
Opracowanie Merytoryczne: Krzysztof Brosz i Marcin Chludziński
Wsparcie analityczne: Karol Jagliński
Grafika: Joanna Jarco
Fundacja Republikańska dziękuje pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Głównego Urzędu Statystycznego, a także ekonomistom, którzy służyli nam radą, za konsultacje i pomoc w zgromadzeniu i analizie danych.
Projekt został zrealizowany wyłącznie w oparciu o własne środki Fundacji Republikańskiej, pochodzące z dobrowolnych darowizn przekazywanych przez sympatyków i donatorów Fundacji.